KVKK

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni 

Veri Sorumlusu   : VERİ POLİTİKASI DURAK YATIRIM GRUP

                                 Yakuplu Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi No:28 Beylikdüzü / İstanbul

 

 

Biz, VERİ POLİTİKASI DURAK YATIRIM GRUP olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili tüm şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile  bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

i)                Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii)              İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii)            Doğru ve güncel olarak,

iv)             Belirli açık ve meşru amaçlar ile

KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilein işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, Şirket birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla ya da bizim ve bağlı olduğumuz şirket ve iştiraklerin tabi olduğu kanun ve mevzuat tarafından öngörülen raporlama, kalite standart ve denetimlerin yapılması ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

 

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı olduğumuz şirket ve iştirakleri ile de paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ve bunları denetleyen kişi ve kuruluşlar ile sunduğumuz hizmetin/ gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin amacı /ifası doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, order formlar, yazışmalar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, otomatik kayıtlar, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 

i)                Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii)              Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii)            Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv)             Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v)               Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi)             KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii)           Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii)         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix)             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 

Yazılı talebinizi   Yakuplu Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi No:28 Beylikdüzü / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya info@durakpg.com kayıtlı elektronik posta adresimize  güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.